Condicions de subscripció

 

Condicions de subscripció

L’accés complet a Smile and Learn s’obté mitjançant el pagament d’una subscripció autorrenovable amb les següents característiques:

 • Nom del servei: Subscripció mensual acte-renovable a Smile and Learn
  Durada de la subscripció: 1 mes
 • La subscripció es renovarà automàticament tret que es desactivi la renovació 24 hores abans
 • Preu de la subscripció: 6,99 euros o el seu equivalent al tipus de canvi
 • El pagament serà carregat al compte després de finalitzar el període de prova gratuït d’1 mes
 • El càrrec es realitzarà en el seu compte 24 hores abans del final del període i identificarà el preu de la renovació
 • Els ajustos de la subscripció són accessibles per l’usuari. L’acte-renovació pot ser desactivada des del compte després de la compra

 

Condicions legals d’ús 

1. Titularitat del lloc web:

https://smileandlearn.com/es/ (d’ara endavant, Smile and Learn) és titularitat exclusiva de Smile and Learn Digital Creations, S.L. amb domicili en Ronda de Sobradiel 16-B, 28043 Madrid i amb CIF B86731791 posa les presents condicions a la disposició de les persones que accedeixin al seu Lloc web amb la finalitat de proporcionals informació sobre serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés a aquests, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).


Tots els drets de propietat intel·lectual del domini web així com dels seus continguts pertanyen, bé a l’empresa, bé a terceres persones, per la qual cosa cap Usuari està autoritzat a fer ús d’ells, ni imprimir-los ni emmagatzemar-los sota cap suport físic en cap cas que no sigui el de la seva utilització personal i privada. Quedant, perquè prohibida la modificació, descompilación o la utilització comercial de qualsevol part d’aquesta.


Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid prenc: 31.132 / Foli: 104 / Secció:8 / Fulla: M-560278

 

2. Condicions d’ús:

El Lloc web es reserva el dret de modificar, la presentació i així com les presents Condicions Legals d’ús. Per això, es recomana a Usuaris i Visitants llegir les mateixes.


Per la naturalesa pròpia del present Lloc web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Legals. Per això, l’Usuari, així com altres Visitants que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les presenti Condicions Legals cada vegada que accedeixin al Lloc web

 

3. Utilització correcta dels serveis:

Tant els Usuaris com els Visitants s’obliguen a usar els Serveis de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Smile and Learn o a tercers;
 • Emprar els Serveis i informació obtinguda a través del Lloc web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol mode aquesta informació;
 • Tant Usuaris com Visitants, respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Smile and Learn pugui sofrir, amb ocasió o a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades.
 • Smile and Learn vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure a l’Usuari del Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de Smile and Learn resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc web, la Llei, les normes establertes per Smile and Learn o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Smile and Learn o els seus col·laboradors

 

4. Drets de propietat industrial i intel·lectual:

Tots els continguts del Lloc web són de l’exclusiva propietat de Smile and Learn o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament Smile and Learn, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.


Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració, descompilación. Així mateix, queda totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta Web.


Els qui enviïn al Lloc web continguts observacions, opinions o comentaris, s’entén que autoritzen a Smile and Learn per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals continguts. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït

 

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat:

Smile and Learn únicament respondrà dels danys que Visitants i Usuaris puguin sofrir a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta companyia.
Els Usuaris i Visitants reconeixen i accepten que la utilització del Lloc web, així com la prestació dels serveis en ell oferts es realitza sota el seu sencer risc i responsabilitat.


Smile and Learn no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de:

 • (i) Ingerències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels qui accedeixin al Lloc web, motivades per causes alienes a Smile and Learn, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema;
 • (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics;
 • (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Lloc web i que no siguin atribuïbles a Smile and Learn ;
 • (iv) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a Smile and Learn.

 

Smile and Learn tractarà en la mesura que sigui possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats en aquesta.


Smile and Learn no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi dels Serveis del Lloc web ni de les seves contrasenyes.


L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Smile and Learn , per qualsevol mal, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir Smile and Learn que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que s’estableix en les presents Condicions Legals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en l’el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i altra normativa aplicable.

 

6. Obligacions de Visitants i Usuaris:

Amb caràcter general els Visitants i Usuaris s’obliguen al compliment d’aquelles de les presents Condicions Legals d’Ús que si és el cas els siguin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en Smile and Learn i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de Smile and Learn, els seus proveïdors, la resta de Visitants i/o Usuaris o en general de qualsevol tercer.


Concretament, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Lloc web, així com en la prestació dels serveis a:

 • (i) proporcionar veraçment les dades i a mantenir-los actualitzats;
 • (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
 • (iii) No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc web;
 • (iv) a custodiar adequadament la “adreça de correu electrònic” i la “contrasenya” que li sigui facilitada a Smile and Learn pels Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el Lloc web;
 • (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Lloc web;
 • (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc web;
 • (vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Smile and Learn, els seus proveïdors o tercers;
 • (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.

 

7. Enllaços a altres llocs web:

Smile and Learn no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat d’aquests

 

8. Comunicacions:

A l’efecte de les presents Condicions Legals, qualsevol dubte ha de dirigir-se a info@smileandlearn.com
Les comunicacions de Smile and Learn a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se en Smile and Learn

 

9. Política de Privacitat:
Smile and Learn l’informa de la seva política de privacitat en compliment del que es disposa en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril General de Protecció de Dades i del tractament de dades personals que realitza.

 • Finalitat: Les dades personals únicament seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva relació amb nosaltres. No sol·licitarem dades de menors i en compliment del principi de minimització només sol·licitarem i guardarem les dades imprescindibles per a prestar els nostres serveis.
  Utilitzarem les dades per a atendre la seva sol·licitud, si ens facilita el seu correu electrònic rebrà nostra newsletter de manera periòdica.
  Si Vostè ens envia un CV el guardarem durant un màxim d’un any.
  Si Vostè és usuari o proveïdor, només utilitzarem les dades per a gestionar la seva relació amb nostra i per a mantenir-li informat.
 • Legitimació: En el cas d’usuaris, clients i proveïdors basem el tractament en la pròpia execució del contracte i en la prestació dels serveis.
  Per als contactes, newsletters, CVs i altres peticions d’informació basem el tractament en el seu consentiment.
 • Destinataris: Les dades personals només seran utilitzats per la nostra companyia.
  No cedirem ni comunicarem les seves dades a tercers excepte per al compliment de les obligacions legals.
 • Seguretat: Smile and Learn ha adoptat quantes mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals.
 • Drets: L’informem que podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades dirigint-se a info@smileandlearn.com o escrivint a Smile and Learn a l’adreça Ronda de Sobradiel 16-B, 28043 Madrid

 

10. Llei aplicable i jurisdicció:

Per a quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, totes dues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

z