Avís legal

1.- Titularitat del lloc web.

https://smileandlearn.com/es/ (d’ara endavant, Smile and Learn) és titularitat exclusiva de Smile and Learn Digital Creations, S.L. amb domicili a Ronda de Sobradiel 16-B, 28043 Madrid i amb CIF B86731791 posa les presents condicions a disposició de les persones que accedeixin al seu lloc web per tal de proporcionar-los informació sobre serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà d’aquesta (tot això anomenat conjuntament els “Serveis”). 

Tots els drets de propietat intel·lectual del domini web així com dels seus continguts pertanyen, bé a l’empresa, bé a terceres persones, per la qual cosa cap Usuari està autoritzat a fer-ne ús, ni imprimir-los ni emmagatzemar-los sota cap suport físic en cap cas que no sigui el de la utilització personal i privada. Queda, doncs, prohibida la modificació, la descompilació o la utilització comercial de qualsevol part de la mateixa.

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid.

2.- Condicions dús.

El Lloc Web es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Legals dús. Per això, es recomana a Usuaris i Visitants llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

Per la naturalesa pròpia del present Lloc Web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Legals. Per això, l’Usuari, així com altres Visitants que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a aquesta Condicions Legals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els seran d’aplicació les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del vostre accés.

3.- Utilització correcta dels serveis.

Tant els Usuaris com els Visitants s’obliguen a fer servir els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

  1. utilitzar els serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
  2. reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;
  3. realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a Smile and Learn oa tercers;
  4. emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

Tant Usuaris com Visitants, respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Smile and Learn pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com qualssevol altres incloses a les presents Condicions Legals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Smile and Learn vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció sencera, el Servei o excloure l’Usuari del Lloc Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de Smile and Learn resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc Web, la Llei, les normes establertes per Smile and Learn o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Smile and Learn o els seus col·laboradors.

4.- Drets de propietat industrial i intel·lectual.

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat de Smile and Learn o de tercers, els drets dels quals ostenta legítimament Smile and Learn, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial. Així mateix, queda totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, sense el permís exprés i per escrit de Smile and Learn.

Els qui enviïn al Lloc Web continguts – textos, fotografies, àudio, vídeos, o qualsevol altra obra expressada en qualsevol mitjà o suport- observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen Smile and Learn per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de continguts, observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret dautor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

5.- Exclusió de garanties i de responsabilitat.

Smile and Learn únicament respondrà dels danys que visitants i usuaris puguin patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta companyia.

Usuaris i Visitants reconeixen i accepten que la utilització del Lloc web, així com la prestació dels serveis oferts en ell es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

Smile and Learn no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Ingerències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels qui accedeixin al Lloc web, motivades per causes alienes a Smile and Learn, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en lús causats per deficiències o sobrecàrregues dInternet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Lloc web i que no siguin atribuïbles a Smile and Learn; (iv) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a Smile and Learn, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

Smile and Learn no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris i/o Visitants fan del Lloc web. En particular no es garanteix sota cap extrem que els Usuaris i/o Visitants utilitzin el Lloc web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Legals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

Smile and Learn exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals es hagi accedit a través del Lloc Web, així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Smile and Learn tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al vostre lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, queda exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació, així com pels continguts i les informacions que s’hi aboquen. En aquest sentit, Smile and Learn no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

Smile and Learn no es fa responsable de la utilització que l’Usuari faci dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne Smile and Learn , per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent-hi, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Smile and Learn que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per part seva del que estableixen aquestes Condicions Legals o la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en aquestes condicions o establertes a la el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de garantia de drets digitals i la resta de normativa aplicable.

6.- Obligacions de Visitants i Usuaris.

Amb caràcter general els Visitants i Usuaris s’obliguen al compliment d’aquelles de les presents Condicions Legals d’Ús que si s’escau els siguin d’aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en aquestes o en Smile and Learn i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de Smile and Learn, els seus proveïdors, la resta de visitants i/o usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari i/o Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari i/o Usuari s’obliga, en la utilització del Lloc web, així com en la prestació dels serveis a: (i) proporcionar veraçment les dades i mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, a qualsevol dels Serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Smile and Learn de qualsevol Usuari i/o Usuari, dels proveïdors de Smile and Learn o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal; (iv) a custodiar adequadament la “adreça de correu electrònic” i la “contrasenya” que li sigui facilitada a Smile and Learn pels Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts al Lloc web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquests. Igualment l’Usuari es compromet a comunicar a Smile and Learn, amb la major rapidesa, pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés a la direcció de “correu electrònic” i/o la “Contrasenya” per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals od’explotació comercial a través del Lloc web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc web, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol una altra forma; (vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de Smile and Learn, els seus proveïdors o tercers; (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

7.- Enllaços a altres llocs web.

Smile and Learn no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, enllaços o links dels llocs enllaçats ni sobre la seva exactitud o fiabilitat. Smile and Learn no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que derivin de l’accés pels Usuaris als mateixos. Aquests serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Smile and Learn no pot controlar i no controla la licitud dels serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació i els serveis existents en els continguts de tercers.

8.- Comunicacions.

Als efectes de les presents Condicions Legals, així com les específiques establertes a les Condicions de Contractació, i per a qualsevol comunicació que calgui entre Smile and Learn i l’Usuari i/o Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic, enviat un missatge a info@smileandlearn.com

Les comunicacions de Smile and Learn a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a Smile and Learn.

L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Lloc web, i/o la contractació dels serveis que s’ofereixen, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

9.- Llei aplicable i jurisdicció.

Per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que es puguin plantejar és aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que li pugui correspondre, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

©Smile and Learn Digital Creations, S.L. 2018

z